Fair Transport

Budakuten är medlem i Fair Transport

Var med och ta ansvar!
I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Det är en negativ spiral som måste brytas! Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

Ett viktigt ställningstagande

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden mellan en bra och dålig transport tydligare. Detta underlättar för transportköparna att göra rätt val.

Vi kör trafiksäkert

Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Många åkerier arbetar aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Det ingår som ett grundläggande moment redan under förarutbildningen. Vi vill vara goda föredömen i trafiken.

Vi kör klimatsmart

Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område. Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer, så som val av vägar, körteknik och hur fordonet framförs, vilket bränsle som används och fordonets kvalitet och effektivitet. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart.

Vi tar ansvar

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. De tar heller inte socialt ansvar för sina förare som får arbeta under orimliga förhållanden. Den här typen av transportörer lever inte upp till de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.

Läs mer om våra åtaganden på akeri.se.