Integritets- och Dataskyddspolicy

GDPR – Integritets- och dataskyddspolicy

Integritets- och dataskyddspolicy, Budakuten i Malmö AB
För oss på Budakuten i Malmö AB är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

Allmänt:
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur Budakuten i Malmö AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Budakuten i Malmö AB, org.nr.556598-0967, Bjurögatan 48. 21124 Malmö, är ansvariga för de personuppgifter vilka behandlas inom företagets tjänster.
 2. Hantering av personuppgifter
  Skyddet av kundens integritet är prioriterat av Budakuten i Malmö AB. Alla uppgifter som sparas om kunden hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram tills det att denna ersätts av den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) den 25 maj 2018. Från och med den 25 maj 2018 kommer alla uppgifter som sparas och/eller hanteras om kunden, att hanteras i enlighet med GDPR. Dessa förordningar syftar till att skydda kunden mot att dennes personliga integritet skall kränkas vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av företaget anses skäligt.
 1. Personuppgifter som samlas in.
  De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter kunden lämnar i dennes kontakt med Budakuten i Malmö AB.
  Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till, kundens namn, kontaktadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om transaktioner som kunden genomför mot företaget, uppgifter från kundundersökningar, eller uppgifter som lämnas i kontakt med kundtjänst. All korrespondens mellan Budakuten i Malmö AB och kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök, vänligen se punkt 4. Cookies.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
* Namn
* Adress
* Telefonnummer
* E-postadress
* Kundnummer
* IP-adress och information om din användning av Budakuten i Malmö ABs webbplats.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
* Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support.
* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
* Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
* Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

 1. Cookies.
  Budakuten i Malmö AB använder cookies på budakuten.se. Det innebär att uppgifter om besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra bedrägerier, såväl som administrativa ändamål exempelvis förbättra användbarheten och navigeringen på webbplatsen m.m. Dessutom används den insamlade informationen för att synliggöra erbjudanden till kunden baserat på var kunden geografiskt befinner sig.
 2. På vilken laglig grund samt hur personuppgifter används.
  Personuppgifter används uteslutande för att uppfylla de rättsliga förpliktelser företaget står under, för att följa avtalsförpliktelser, samt för att till kund ge service, leverans, erbjudanden (inklusive direktmarknadsföring) och möjlighet till tillgänglig och enkel användning av tjänsten budakuten.se.
  Kunden kan i vissa fall bli ombedd att lämna samtycke till att vissa personuppgifter samlas in. Om ett samtycke ges, kan kunden alltid återkalla samtycket.
 3. Till vem kan personuppgifter komma att lämnas ut till.
  Kundens personuppgifter kan komma att delas med tredje part, exempelvis myndigheter, leverantörer, betaltjänstföretag samt affärspartners. Innan sådana uppgifter delas med tredje part säkerställer alltid Budakuten i Malmö AB att de sekretessförpliktelser som gäller följs.

Vissa tjänster vi utför innebär att vi måste lämna ut uppgifter om kunden, exempelvis då vi ibland använder oss utav tredje part för leverans samt betalning för att vi ska kunna genomföra kundens beställning. Budakuten i Malmö AB samarbetar enbart med etablerade aktörer.

 1. Utlämnande av personuppgifter
  Information om kund lämnas ytterst sällan till tredje part. Undantag är exempelvis leveransuppgifter om kund till leverantörer som levererar de tjänster som kunden har beställt. Vilket i detta fall samarbetspartners och underentreprenörer.

Information kan även lämnas till vår bank Swedbank.

Det kan även uppstå omständigheter då vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.

 1. Hur kundens personuppgifter skyddas.
  Budakuten i Malmö AB vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.
 2. Hur vi lagrar personuppgifter.
  Information som lagras av Budakuten i Malmö AB lagras på säkra servrar, hårddisk samt extern hårddisk. Kontoret där informationen finns har även larm om nätterna. Personuppgifter som sparas i budakuten.se lagras hos vår H2O egna server. I den situation där företaget har givit kunden ett, eller ett av kunden valt, lösenord som ger ytterligare tillgångar till tjänster på webbplatsen, ansvarar kunden för att hålla detta hemligt. Vi uppmanar å det starkaste kunden att aldrig dela sina lösenord med annan individ.
 3. Kundens rättigheter vad gäller dataskydd.
  Som kund hos Budakuten i Malmö AB har kunden rättigheter vad gäller de uppgifter som samlas om kunden. Kundens begäran att utöva nedanstående rättigheter bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Dessutom kan de uppgifter som behövs för att Budakuten i Malmö AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda rättsliga anspråk eller genomdriva avtal behållas.

Begära åtkomst till kundens personuppgifter.

Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om hen. Rätten till åtkomst kan begränsas av gällande svensk eller europeisk lagstiftning eller skydd av annan persons privatliv samt vad gäller skydd av Budakuten i Malmö AB affärskoncept samt affärsrutiner.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter har kunden rätt att begära rättelse utav. Detta begränsas dock av där lagstiftning eller författning säger annat.

Begära radering av personuppgifter.
Kunden har rätt att begära att information som samlats om kundens personuppgifter raderas om:

–        Kunden återkallar sitt samtycke till informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
–        Kunden invänder mot informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
–        Kunden invänder mot lagring av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring.
–        I händelse att behandlingen av kundens personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.
–        Behandling av personuppgifter avser icke-myndig person, i det fall informationen samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Invändning mot behandling utifrån Budakuten i Malmö AB:s berättigade intresse.
Kunden innehar alltid rätten att invända mot behandling av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring eller profilering i samband med marknadsföring.

 1. Hur länge kundens personuppgifter behandlas.
  Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver.  Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.
 2. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke.
  Kunden har rätt att en gång per kalenderår begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som Budakuten i Malmö AB behandlar. Detta görs skriftligen, undertecknas av kunden samt skall innehålla information om För- och efternamn samt kundnummer. Dessutom skall förtydligande om vilken information kunden önskar tillgång till specificeras. Vänligen sänd begäran till: Budakuten i Malmö AB, Bjurögatan 48, 211 24 Malmö.
 3. Förändringar i integritets- och dataskyddspolicy.
  Förändringar av integritets- och dataskyddspolicy publiceras på denna sida.
 4. Facebook Pixel.
  Facebook sparar uppgifterna i marknadsföringssyfte både i analytics och Facebook pixel. Kundernas IP adress och enhet sparas även om dem inte registrerar sig.