Kvalité och miljö

 

Budakuten

Kvalitet


För Budakuten är kvalitet en självklarhet och inget vi tummar på. Kvalitet är det som genomsyrar Budakuten, Som budfirma med iltransporter har vi hög kvalité som ett signum. Just-in-time är viktigt för oss så att kunden kan förädla produkten utan att behöva ha stillastående produktion. Vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra våra processer och är aktiva i att utveckla våra transporter. Skulle någon förändring ske under transporten så meddelas kunden omedelbart om detta så det skapas trygghet för alla partner, detta möjlig gör att man kan förbereda sig inför dessa förändringar innan leveransen kommer fram till slutkund.

Kvalitetspolicy

Företagets strävan är: att genom ständiga förbättringar skapa och behålla goda relationer

med sina kunder.

att utföra tjänsten på överenskommen kvalitetsnivå.

att leverera godset inom utlovad tid och i oförändrat skick.

att ha fordonen i bästa skick.

att följa aktuell lagstiftning.

 

 

Miljö

Transportsektorn är en stor global aktör av koldioxidutsläppen i vår miljö. Bullernivån för transportbolagen finns narturligt och uppfattas som ett miljöproblem, Fordonen har restprodukter vid avyttring av dem. Budakuten arbetar aktivt för att reducera de miljöstörande påverkan av transporter. Transporter sliter på miljön genom att vara effektiv och söka samordningsvinster för transporter så arbetar vi för att reducera utsläppen och minska slitaget på vår gemensamma miljö.

Miljöpolicy

Företaget bör:

Utifrån som logistikbolag med förutsättningar och resurser begränsa verksamhetens miljöpåverkan.

Fortlöpande förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och så långt det är möjligt arbeta mot att reducera miljöpåverkan.

Följa aktuell miljölagstiftning.

Fastställa och efterleva upp företagets miljömål.

Ge medarbetarena informationen om företagets miljöarbete och genomföra erforderlig utbildning inom miljöfrågor samt hur de kan påverka miljön med deras sätt att framföra fordon.